Respectarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități revine în principal autorităților administrației publice locale unde acestea au  domiciliul, respectiv autorităților publice centrale, familiei sau reprezentantului legal al persoanei.

Conform legislației în vigoare, persoanele cu dizabilități au dreptul la

SĂNĂTATE ȘI RECUPERARE

Persoanele cu dizabilități beneficiază de

 • asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, pentru tratamentul ambulatoriu și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
 • cazare si masa pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an.

Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

EDUCAȚIE

Persoanele cu dizabilități au acces liber și egal la orice forma de educație, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educationale individuale;

 • au dreptul la educație și formare profesională de-a lungul întregii vieți.

In cadrul procesului de învatamant, persoanele cu dizabilități au dreptul la:

 • servicii educaționale de sprijin;
 • echipamente adaptate tipului și gradului de handicap;
 • adaptarea mobilierului din sălile de curs;
 • manuale școlare și cursuri;
 • utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor
 • adaptarea condițiilor de examen pentru copiii cu autism si alte dizabilități, reglementată de Procedura MEN 31852/31.05.2018 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere / deficiențe de auz / tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenului național de bacalaureat-sesiunea 2018
 • elevii cu dizabilități/CES școlarizați în școala de masă au dreptul la facilitator în sala de clasă
 • Preșcolarii, elevii și studenții cu dizabilități, împreună cu asistenții personali, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o data pe an, indiferent de forma de învațământ.
 • Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte,

Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare.

 Fac excepție de la condiția de acordare a alocației de hrană, în funcție de prezența școlară, copiii cu CES școlarizați la domiciliu și/sau internați în unitățile sanitare.

–––––-

Baza legislativă

Legea Educației Naționale, 1/2011

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrata în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar

Cultură, sport, turism

 • Adulții cu handicap grav sau accentuat , precum si persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate pentru biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive;
 • Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de biletele de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți (plata 50% din prețul biletului)

Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Locuință

Persoanele cu dizabilități şi familia sau reprezentantul legal, pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav, beneficiază de următoarele drepturi referitoare la locuire:

 • Acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia.
 • Scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane.

În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.


Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Transport

 • Persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate pe toate liniile transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.
 • Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază și de gratuitatea transportului CFR, autobuz sau cu navele pentru transportul fluvial, la alegere, 12 călătorii dus-întors pe an.

Beneficiază de prevederile legii şi :

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Facilități fiscale

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de:

 • Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren;
 • Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș, în condițiile legii
 • Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și viza anuală;
 • Scutire de la plata taxei hoteliere;
 • Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de credit a carui dobandă este suportata de bugetul de stat, în condițiile cerute de lege.
 • Scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru persoanele cu handicap care dețin autoturisme adaptate handicapului.
 • Nu sunt impozabile veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la funcția de bază, în condițiile prevederilor Codului Fiscal

Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Codul Fiscal

Servicii sociale

Persoanele cu dizabilități au dreptul la asistenta socială sub formă de servicii sociale acordate în comunitate- centre de zi, centre pentru viață independentă, rezidențiale, publice sau private- sau servicii la domiciliu.

Copii

Adulți


Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Strategia Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 2016-2020

Prestații sociale

Copiii care au certificat de încadrare in grad de handicap eliberat prin hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului, în termen de valabilitate pot beneficia, potrivit legii 448, de:

Copilul cu handicap GRAV :

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 250 lei;
 • indemnizație de însoțitor în cuantum de 1065 lei sau asistent personal;

Copilul cu handicap ACCENTUAT

– buget personal complementar lunar în cuantum de 150 lei;

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar în cuantum de 50 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agenția Națională pentru Prestații Sociale.

Mai beneficiază de:

 • asistența medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevazute in contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, 6 călătorii dus-întors pe an; la alegere, cu orice tip de tren, cu navele pentru transport fluvial
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafata și cu metroul;
 • alocația de stat în condițiile și în cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordată de Agenția Națională pentru Prestații Sociale.
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.
 • Alocație de hrană pentru copiii din școli masă.

Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestaţii sociale

a) indemnizaţie lunară si buget complementar, indiferent de venituri:

1.1 în cuantum de 500 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2.1 în cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri (şi care nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii):

3. în cuantum de 50 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Nu pot beneficia de aceste prevederi:

a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico- social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună; (dispoziţia, în această formă este în vigoare de la 30 iunie a.c., prin modificările aduse de OUG nr. 51/2017)

b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;

c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea și protecţia asistentului personal profesionist.


Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  (Art. 58 alin. 4 )

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Părintele care îngrijește un copil cu dizabilități

Părintele care îngrijește un copil cu dizabilități beneficiază de

 • concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007;
 • concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;
 • concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
 • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
 • alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.

(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, cu excepţia asistentului maternal profesionist.
(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal pentru acelaşi copil sau care primesc indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4).
(5) Pe perioada acordării dreptului prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalţi copii aflaţi în îngrijire spre creştere şi educare, persoana îndreptăţită beneficiază şi de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007.


Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007;