Respectarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități revine în principal autorităților administrației publice locale unde acestea au  domiciliul, respectiv autorităților publice centrale, familiei sau reprezentantului legal al persoanei.

Conform legislației în vigoare, persoanele cu dizabilități au dreptul la

SANATATE SI RECUPERARE

Persoanele cu dizabilități beneficiază de

 • asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, pentru tratamentul ambulatoriu și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
 • cazare si masa pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an.

Baza legislativă

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

EDUCATIE

Persoanele cu dizabilități au acces liber și egal la orice forma de educație, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educationale individuale;

 • au dreptul la educație și formare profesională de-a lungul întregii vieți.

In cadrul procesului de învatamant, persoanele cu dizabilități au dreptul la:

 • Servicii educaționale de sprijin;
 • Echipamente adaptate tipului și gradului de handicap;
 • Adaptarea mobilierului din sălile de curs;
 • Manuale școlare și cursuri;
 • Utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor.
 • Elevii cu dizabilități/CES școlarizați în școala de masă au dreptul la facilitator în sala de clasă

Preșcolarii, elevii și studenții cu dizabilități, împreună cu asistenții personali, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o data pe an, indiferent de forma de învațământ.

—————-

Baza legislativă

Legea Educației Naționale, 1/2011

Legea 448/2006

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrata în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Cultură, sport, turism

 • Adulții cu handicap grav sau accentuat , precum si persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate pentru biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice si sportive;
 • Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de biletele de intrare în aceleașii condiții ca pentru elevi și studenți (plata la jumătate)

Baza legislativă

Legea 448/2006

Locuință

Sample Text

Transport

 • Persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate pe toate liniile transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.
 • Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază și de gratuitatea transportului CFR, autobuz sau cu navele pentru transportul fluvial, 12 călătorii dus-întors pe an.

Baza legislativă

Legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare

Facilități fiscale

Empty section. Edit page to add content here.

Servicii sociale

Persoanele cu handicap au dreptul la asistenta socială sub formă de servicii sociale acordate în comunitate- centre de zi, centre pentru viață independentă, rezidentiale, publice sau private- sau servicii la domiciliu.

Strategia Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 2016-2020

Copii

Adulți

Prestații sociale

Copiii care au certificat de încadrare in grad de handicap eliberat prin hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului, în termen de valabilitate pot beneficia, potrivit legii 448, de:

Copilul cu handicap GRAV :

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 106 lei;
 • indemnizație de însoțitor în cuantum de 1065 lei sau asistent personal;

Copilul cu handicap ACCENTUAT

– buget personal complementar lunar în cuantum de 79 lei;

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar în cuantum de 39 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agenția Națională pentru Prestații Sociale.

Mai beneficiază de:

 • asistența medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevazute in contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, 6 călătorii dus-întors pe an; la alegere, cu orice tip de tren, cu navele pentru transport fluvial
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafata și cu metroul;
 • alocația de stat în condițiile și în cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordată de Agenția Națională pentru Prestații Sociale.
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.
 • Alocație de hrană pentru copiii din școli masă.

Baza legislativă

Legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare

__empty__

Părintele care îngrijește un copil cu dizabilități

 • concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007;
 • concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;
 • concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
 • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
 • alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.

(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, cu excepţia asistentului maternal profesionist.
(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal pentru acelaşi copil sau care primesc indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4).
(5) Pe perioada acordării dreptului prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalţi copii aflaţi în îngrijire spre creştere şi educare, persoana îndreptăţită beneficiază şi de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007.